لغو پیش شروع

آقای آرش اردوبادی - مدیر بیمارستان

مدیر بیمارستان 

  • کارشناس ارشد MBA  از دانشگاه صنعتی جنوب 
  •  27 سابقه کار به عنوان  مدیر بیمارستان میر 
  • 2 سال سابقه کار به عنوان مدیر بیمارستان مسلمین