تعرفه های بیمارستان

عنوان تعرفه تعرفه های خصوصی تعرفه دولتی #
عمل دیسک و لامینکتومی 100000000 ریال
فیوژن 130000000 ریال
تعویض مفصل زانو 100000000 ریال
آب مروارید 36000000 ریال
انحراف چشم 50000000 ریال
شبکیه 68000000 ریال
گل مژه 5000000 ریال
ناخنک 6000000 ریال
تزریق اوستین 12000000 ریال
باز کردن مجرای اشکی 140000000 ریال
عمل زیبایی شکم / سینه 180000000 ریال
عمل زیبایی شکم 120000000 ریال
عمل زیبایی سینه 120000000 ریال
عمل زیبایی بینی 90000000 ریال
عمل زیبایی هر دو پلک 60000000 ریال
عمل زیبایی پلک پایین 50000000 ریال
عمل زیبایی پلک بالا 50000000 ریال
گذاشتن پروتز در سینه 120000000ریال
پروتز گذاری گونه 53000000ریال
پروتز گذاری چانه 40000000 ریال
پروتز گذاری باسن 150000000 ریال
تزریق در سینه 60000000 ریال
تزریق در باسن 90000000 ریال
پر کردن کامل صورت 80000000 ریال
لیفت کامل صورت 150000000 ریال
لیفت بازو 80000000 ریال
لیفت گردن 80000000 ریال
لیفت ران 80000000 ریال
لیفت پیشانی (اندوسکوپی) 70000000 ریال
لیفت قسمتی از صورت 120000000 ریال
لیپوماتیک / لیپوساکشن بازو 70000000 ریال
لیپوماتیک / لیپوساکشن ران 70000000 ریال
لیپوماتیک/ لیپوساکشن شکم 70000000 ریال
جراحی زیبایی گوش 70000000 ریال