ایمنی بیمار

تاریخچه ایمنی بیمار

یک قرن پیش فلورانس نایتینگل تاکید کرد که محـیط مناسـب در بهبـود بیمـاران نقـش مهمـی دارد . امـروزه طراحـان ساختمان بیمارستان و مدیرانی که راهبري ساختمان را در دست دارند،کوشش زیـادي در ایجـاد محـیط مناسـب بـراي بیماران دارند. مساله ایمنی بیمار جز یکی از مهمترین موارد مورد توجه نظامهاي سلامت بخصوص در کشورهاي توسعه یافته میباشد و این امر سبب گردیده که سایر کشورها در این خصوص اقداماتی را انجام دهند. آمارها حاکی از آن است کـه درصـد غیر قابل اغماضی از بیماران در مواجهه با سیستمهاي بهداشتی بخصوص بیمارستانها دچار عوارض و صـدمات ناشـی از ارائه خدمات میگردند و مشکلی بر مشکلات اولیه آنها افزوده میشود ,اما فعالیتهـاي سیسـتمیک و نظـام منـدي در جهت کاهش این موارد بخصوص در کشورهاي در حال توسعه موجود نمیباشد. بنـابراین پیشـنهاد سـازمان بهداشـت جهانی و سازمانهاي پیشرو در این خصوص ایجاد یک نظام جامع سیستمیک مبنی بر فرآیندهاي ارتقـاي ایمنـی بیمـار جهت کاهش این عوارض و پاسخگویی مناسب به افراد صدمه دیده میباشد که از طریق استقرار فرهنگ ایمنی بیمـار و ایجاد سازوکارهاي مناسب سازمانی امکان پذیر میباشد. این امر موجب کاهش هزینهها، افـزایش رضـایتمندي در بـین مشتریان و ایجاد یک جامعه سالم خواهد گردید . تعاریف مختلفی از فرهنگ ایمنی بیمار ارائه شده است. فرهنگ ایمنـی ماحصل ارزشهاي فردي و گروهی، نگرشها، ادراكها، صلاحیتهاي و الگوهاي رفتـاري اسـت کـه تعهـد، روش و مهارت یک سازمان را از نظر مدیریت ایمنی بیان مینماید.

ارزیابی ایمنی بیمار

به دلیل اینکه موضوع ایمنی چند بعدي است، درك و پایش و توسعه ایمنی نیازمند اندازه گیري هاي مختلف داده هـاي (کمی و کیفی) است شامل:

اندازه گیري رضایتمندي بیمار

اندازه گیري هاي کمی و کیفی فرهنگ ایمنی بیمار

داده هاي روتین بیمار پرونده بیماران

سیستم هاي گزارش دهی

ارزش تحلیل کیفی رویدادهاي نامطلوب و فعالیت سازمانی در افزایش دانش علّی، پیشگیري و عملکرد ایمـن، مهم است.

در روشهاي کمی از شاخص ها و روشهاي تجزیـه و تحلیـل اپیـدمیولوژیکی اسـتفاده مـی گـردد تـا بطـور سیستماتیک وجوه ایمنی بیمار را بطور کمی اندازه گیري نماییم.

20 استاندارد ضروري در برنامه ایمنی بیمار

1 .بیمارستان درمورد ایمنی بیمار برنامه استراتژیک دارد و آن را اجرایی و عملیاتی می کند .

2 .بیمارستان داراي مدیران وکارمندانی می باشد که وظایف ، مسئولیت و اختیـاراتی در خصـوص ایمنـی بیمـار دارند

3 .مدیران به منظور ارتقاء فرهنگ ایمنی بیمار، شیوه هاي اجرایـی سـلامت بیمـ ار را رهبـري کـرده و درمـورد مدیریت ریسک آموزش دیده و روي فرصت هاي بهبود و ارتقاءایمنی فعالیت می کنند .

4 .افراد به کار گرفته شده مدیریت ریسک و سلامت بیمار را کنترل می کنند

5 .بیمارستان به طور ماهیانه مورتالیتی و موربیدیتی را در کمیته هاي بیمارستانی بررسی می کند .

6 .وسایل و لوازم ضروري در بیمارستان در دسترس ، آماده و کالیبر می باشد

7 .بیمارستان برنامه و پروتکل مشخصی جهت پاك سازي لوازم پزشکی جهت استفاده مجدد آنها دارد .

8 .بیمارستان تجهیزات کافی جهت پاك سازي و استریلیزه کردن سریع لوازم را دارد.

9 .بخش CSR و استریل بیمارستان فعال بوده و دستور العمل هاي جهت اجراي برنامه ها دارد.

10 .پرسنل استخدام شده چه دائم و چه موقت مهارت کافی و دانش لازم جهت اجـراي برنامـه هـاي فراینـدي را دارند .

11 .قبل از انجام هر پروسه تهاجمی از بیمار رضایت گرفته می شود و بیمـار از تمـام خطـرات احتمـالی پروسـه اطلاع دارد . بیمارستان به اندازه کافی به بیمار اطلاعات داده و بیمار اجازه دخالت و تصمیم گیري در مراحـل درمان را دارد .

12 .تمامی بیماران از طریق مشخصات کامل ، تاریخ تولد شناسایی می شوند ولـی شـماره اتـاق و تخـت وسـیله شناسایی نمی باشد ( بیمارستان بهترین سیستم را جهت شناسایی بیماران دارد )

13 .بیمارستان کانالهاي ارتباطی براي بحرانهاي ضروري دارد و داراي یک نظام و برنامه مشخص جهـت شناسـایی موارد مربوط به ایمنی بیمار می باشد .

14 .بیمار ستان برنامه مشخص و مناسبی در مورد نتایج آزمایشاتی که پس از ترخیص بیماران دریافـت مـی شـود دارد- بیمارستان گایدلاین ها و دستور العمل هایی در خصوص کنترل و پیشگیري از عفونت دارد .

15 .بیمارستان نظام و دستور العمل مشخص در خصوص ضد عفونی تمام تجهیزات و لوازم بخصوص در شـرایط بحران را دارد .

16 .بیمارستان گایدلاین و دستورالعمل هایی در مورد ایمنی خون و فرآورده هـاي آن دارد کـه آن را عملیـاتی و اجرایی می کند. ( گایدلاین درمورد پروسیجر خون– ترانسفوزیون خون – کـ راس مـچ خـون - خـون ناسـالم وحوادث غیر منتظره و ... دارد )

17 .بیمارستان سیاست انجام تزریقات ایمن ، تزریقات واکسن و infusion ایمن –جراحی ایمن را دارد.