حقوق گیرنده خدمت

منشور حقوقی بیمار

استاندارد پوشش

فرآیند ها

 1. پذیرش
 2. ترخیص
 3. نظام کارآمد رسیدگی به پیشنهادات ،انتقادات و شکایات بیماران و همراهان
 4. فراهم کردن امکان انجام مشاوره های پزشکی داخل و خارج از بیمارستان   در صورت تمایل یا در صورت نیاز

خط مشی ها

 1. اطلاع رسانی به گیرنده خدمت در خصوص نحوه درمان و اطلاعات تاثیر گذار در روند تصمیم گیری
 2. دسترسی بیمار/ ولی قانونی وی به پزشک معالج و تیم پزشکی معالج وی
 3. نحوه حفاظت از اموال گیرنده خدمت
 4. حمایت از گروههای آسیب پذیر و جمعیت های در معرض خطر
 5. نگهداری و حفاظت از پرونده بیماران و حفظ محرمانگی اطلاعات آنها
 6. رعایت و حفظ حریم خصوصی گیرنده خدمت
 7. اخذ رضایت آگاهانه توسط کارکنان آموزش دیده بامسئولیت و مهر وامضا پزشک معالج
 8. عدم استفاده از همراه بیمار در روند درمان وارائه خدمات
 9. استفاده از تلفن همراه توسط کارکنان بالینی و غیر بالینی در شیفت های موظف کاری
 10. نحوه گفتن خبر بد
 11. نحوه ارائه خدمات به بیماران مجهول الهویه
 12. راهنمایی و هدایت گیرندگان خدمت در سطح بیمارستان

مقدمه

هدف از تدوین کتابچه حاضر ضرورت اجرای حقوق گیرنده خدمت در این مرکز ، دفاع از حقوق افراد  (به خصوص بیمار)  در راستای تکریم ؛ حفظ حرمت و کسب اطمینان محافظت از جسم و جان در مواقع بیماری به ویژه در فوریت های پزشکی ، بدون هرگونه تبعیض در نژاد ، سن ، جنس ، خویشاوندی ، رتبه و جایگاه اجتماعی ، تحصیالت و ... می باشد

شایان توجه است که مداخالت آموزش محور در ارتقاء کیفیت خدمات و رضایتمندی مراجعه کنندگان تأثیر داشته و بدین ترتیب مطابقت خدمات ارائه شده با حقوق گیرنده خدمت ارتقاء پیدا می کند

بیمار حق دارد که از مراقبت توأم با احترام و تکریم برخوردار شود ، از پزشکان و افراد دیگر تیم مراقبتی و درمانی خود در مورد تشخیص ، نوع درمان و پیش آگهی بیماری ، اطلاعات دقیقی کسب کند ، در مورد ادامه یا رد درمان توصیه شده تصمیم گیری کند . برنامه درمانی اش محرمانه نگه داشته شده و در موارد قصور در خدمات پزشکی راهنمایی گردد .

 

منشور حقوق

 

استاندارد پوشش:

 

پذیرش بیمار از اورژانس:

 

 

پذیرش آزمایشات بیماران بستری:

 

پذیرش آزمایشات بیماران سرپایی:

 

 

پذیرش بیمار در سونوگرافی:

 

 

ترخیص:

 

 

 

 

نظام کارآمد رسیدگی به پیشنهادات ،انتقادات و شکایات بیماران و همراهان :

 

 


فراهم کردن امکان انجام مشاوره های پزشکی داخل و خارج از بیمارستان   در صورت تمایل یا در صورت نیاز:

اطلاع رسانی به گیرنده خدمت در خصوص نحوه درمان و اطلاعات تاثیر گذار در روند تصمیم گیری :

بیمارستان موظف است در رابطه با موارد زیر به شما اطالع رسانی نماید:

 1. نحوه درمان
 2. مزایای و عوارض نحوه درمان پیشنهادی
 3. حق مشارکت بیمار در روند تشخیص و درمان

پزشک معالج شما موظف است که در مورد روش های تشخیصی بیمارستان و روش های درمان و مزایا و عوارض هر روش برای شما توضیحات کاملی را ارائه نماید و به شما فرصت کافی برای تصمیم گیری داده می شود .

 1. تابلوی تعرفه های درمان در واحد پذیرش جهت اطلاع مراجعین نصب شده است

دسترسی بیمار/ ولی قانونی وی به پزشک معالج و تیم پزشکی معالج وی:

 1. پرستار مسئول شیفت و پرستار مسئول بیمار  نحوه دسترسی بیمار یا ولی قانونی وی را به پزشک معالج در بدو ورود بیمار به بخش آموزش می دهد.
 2. پرستار مسئول بیمار در صورت مبهم بودن نیاز بیمار ارتباط مستقیم وی  را از طریق تلفنی با پزشک بر قرار می کند.
 3. پرستار شیفت در زمان ترخیص ،آموزش های لازم در رابطه با داروهای مصرفی ، نحوه مراجعات بعدی ، چگونگی دسترسی به پزشک معالج در زمان نیاز را آموزش میدهد .
 4. مدیربیمارستان برنامه آنکالی پزشکان متخصص را به صورت ماهیانه تدوین ودراختیارمتخصصین وبخشهای درمانی قرارمیدهد
 5. نماینده پزشکان، برنامه آنکالی پزشکان عمومی را تدوین و در اختیار پزشکان عمومی و واحد های درمانی قرار میدهد.
 6. پزشکان آنکال در تمام ساعات شبانه روز و در تمام ایام هفته اعم از تعطیل و غیر تعطیل پاسخگوی نیاز بیماران مراجعه کننده به بیمارستان و بیماران بستری در بیمارستان می باشند .
 7. پزشکان متخصص در بیمارستان به صورت شبانه روزی و در تمام ایام هفته پاسخگوی نیازهای درمانی و مشاوره ای بیماران خود می باشند .
 8. پرستار مسئول شیفت در هر بخش درمانی ،چنانچه هر یک از بیماران در هر زمان به پزشک معالج خود نیاز داشته باشند ،تلفنی با پزشک معالج وی تماس می گیرند و ایشان را در جریان مشکل بیمار قرار می دهد
 9. پزشک معالج بیمار در صورت نیاز بیمار به معاینه حضوری در اسرع وقت بر بالین بیمار حضور می یابد در غیر اینصورت دستورات لازم را تلفنی صادر می نماید
 10. پزشک معالج بیمار چنانچه به هر دلیل نتواند جوابگوی نیازهای بیمار باشد جانشین خود را از قبل مشخص می نماید و به اطلاع مدیریت و پرستار مسئول شیفت  و سوپروایزر بیمارستان می رساند .

نحوه حفاظت از اموال گیرنده خدمت:

1 - متصدی پذیرش مي بایست در بدو پذیرش به كليه بيماران و همراهان با ارائه پمفلت آموزشي و آموزش چهره به چهره تذكرات لازم در خصوص نحوه محافظت از اموال ، بدهد.

2 - مسئول حقوق گيرنده خدمت مي بایست علائم و اطلاعيه های هشدار دهنده و آموزش دهنده در خصوص حفاظت از اموال در نقاط مختلف بيمارستان در مکانهایي كه در معرض دید مراجعين باشد نصب نماید.

3 - پرستار مسئول بيمار مي بایست در زمان بستری شدن بيمار در بخش ، در صورت حضور همراهي بيمار ، آموزش های لازم در خصوص حفظ اموال به ایشان بدهد.

4 - پرستار مسئول بيمار مي بایست عدم مسئوليت بيمارستان را در قبال گم شدن وسایل قيمتي در صورت همراه داشتن را یادآور شود.

5 - پرستار مسئول بيمار مي بایست رادیوگرافي،سونوگرافي،سي تي اسکن ،ام ار ای و..... را به بيمار یا همراه وی تحویل نماید امضاهای لازم گرفته شود.

6 - پرستار مسئول شيفت موظف است در صورتي كه بيمار همراهي نداشته باشد و دارای قوه تشخيص و تميز بوده و نياز به حفظ اموال ایشان باشد ، درحضور خود بيمار و در بيماراني كه دچار كاهش سطح هوشياری باشند یا در بيماران مجهول الهویه ، وسایل بيمار را در حضور سوپروایزر فهرست نموده ، درون پاكت بسته بندی كرده و صورتجلسه تنظيم نماید .

7 - اموال فوق باید به همراه صورتجلسه تهيه شده تحویل سوپروایزر گردد .

8 - اموال فوق مي بایست در دفتر پرستاری نگهداری گردد و صورتجلسه مربوطه با ذكر تاریخ تدوین و شماره مربوطه در زونکن مخصوص صورتجلسات اموال در دفتر پرستاری نگهداری شود

9 - اموال فوق بایستي توسط سوپروایزر با تدوین صورتجلسه تحویل بيمار یا بستگان وی گردد.

10 - در صورت فوت بيمار در بخش مي بایست اموال وی به شکل مذكور صورتجلسه و تحویل ولي قانوني وی گردد

11 - اموال بيماران فوتي بدون صاحب باید توسط مسئول شيفت و در حضور سوپروایزر صورتجلسه شده در دفتر پرستاری نگهداری شود

12 - اموال بيماران فوتي بدون سرپرست مي بایست با ارائه نامه از دادگاه در بسته بندی پلمپ شده و با هماهنگي مدیر بيمارستان به دادگاه فرستاده شود.

13 - درصورتيکه اموال بيمار بستری در بخش ها مفقود گردد مسئول شيفت باید مورد را به اطلاع سوپر وایزر وقت و یا مدیر بيمارستان برساند.

14 - سوپر وایزرمي بایست در بخش حضور یافته و بررسي لازم را انجام دهد و در مواردی كه اموال پيدا نشود به مدیریت بيمارستان اطلاع دهد تا درصورت نياز از طریق بازدید فيلم دوربين ها ی بيمارستان موضوع پيگيری گردد.

 

حمایت از گروههای آسیب پذیر و جمعیت های در معرض خطر:

گروههای آسیب پذیر شامل : کودکان-زنان باردار-افراد ناتوان-سالمندان –بیماران روانی-گیرندگان مجهول الهویه –معلولان ذهنی و جسمی و افراد بدون سرپرست و دیگر جمعیت های در معرض خطر

 1. پرستار مسئول شیفت گروههای آسیب پذیر را در بدو ورود شناسایی می کند .
 2. پرستار مسئول شیفت در صورت شناسایی بیمار با مشکل حرکتی برانکارد ، ویلچر،عصا و..... را در اختیار وی قرار می دهد و در تمام اوقات از در دسترس بودن لوازم کمکی بیمار اطمینان کسب می نماید.
 3. پرستار مسئول شیفت پس از شناسایی ، این گروه را در اولویت درمان و نوبت دهی قرار می دهد.
 4. پرستار مسئول شیفت جهت این گروه بیماران از تخت های دارای نرده جهت جلوگیری از سقوط بیمار استفاده می کند.
 5. پرستار مسئول شیفت جهت حمایت و نگهداری کودکان اجازه ورود به بخش یک نفر همراه به خصوص مادر بیمار را می دهد.
 6. سوپروایزر کشیک جهت حمایت از این گروه ، تمهیدات لازم و حمایت مالی از بیمار بعمل می آورد.
 7. پرستار مسئول شیفت در صورت شک به کودک آزاری (وجود علائمی مانند جراحت و ....)ارتباط موثری با کودک و والدین وی برقرار نموده و اعتماد آنان را جلب می نماید.
 8. پرستار مسئول بیمار از کودک و والدین وی شرح حال گرفته و نسبت به معاینه دقیق کودک اقدام نموده و در پرونده با ذکر تاریخ و ساعت ثبت می نماید،پرستار مسئول بیمار اظهارات انتقال دهندگان کودک به بیمارستان را ثبت می نماید.
 9. پرستار مسئول بیمار پس از کسب اطمینان از کودک آزاری مراتب را به سوپروایزر اطلاع می دهد.
 10. سوپروایزر کودک آزاری را به پلیس 110 ،اورژانس اجتماعی 123 اطلاع می دهد.
 11. پرستار مسئول شیفت تا زمان حضور پلیس و پرسنل اجتماعی ، از ترخیص کودک توسط والدین ممانعت به عمل می آورد.
 12. مسئول شیفت بخش جهت افرادسالمند شرایط لازم را فراهم می آورد
 13. پرستار مسئول شیفت از سالمندان تنها ،شماره تلفن بستگان وی را درخواست می نماید و آنها را از حضور سالمند خود مطلع می نماید.
 14. پرستار مسئول بیمار در خصوص بیماران سالمندی که از سمعک یا عینک استفاده می نمایند الزاما از در دسترس و سالم بودن آن برای بیمار اطمینان حاصل می نمایند.
 15. پرستار مسئول بیمار در حین پذیرش ،بستری و ترخیص،آموزه های مورد نیاز را به صورت ویژه و متناسب با وضعیت بیمار به همراه وی ارائه می نماید.
 16. پرستار مسئول شیفت در صورت مراجعه بیمار روانی به اورژانس،مراتب را به سوپروایزر اطلاع می دهد.
 17. سوپروایزر کشیک موضوع را به انتظامات اطلاع داده تا نسبت به تامین امنیت بخش به صورت ویژه اقدام گردد.
 18. پرسنل درمانی با توجه به وضعیت بیمار و ضمن رعایت موارد ایمنی نسبت به آرام سازی بیمار اقدام می نمایند.
 19. پرستار مسئول شیفت بخش در صورت موجود بودن اتاق نسبت به اختصاص اتاق جداگانه و در صورت نیاز فراهم نمودن شرایط اعزام به مراکز تخصصی اقدامات لازم را فراهم می کند.
 20. پرستار مسئول شیفت بخش در صورتی که شرایط بیمار مساعد باشد از وی شماره خانواده یا آشنایان را درخواست می نماید و آنها را از حضور بیمار در بیمارستان مطلع می نماید.
 21. سوپروایزر در صورتی که بیمار نتواند صحبت کند یا اظهار نماید که کسی را ندارد یا از دادن شماره امتناع ورزد به بهزیستی و پلیس 110 گزارش می دهد.
 22. پرستار تریاژسطح تریاژ بیمار مجهول الهویه را تعیین و به پزشک اورژانس معرفی می نماید.
 23. پزشک اورژانس بیمار را ویزیت نموده و براساس وضعیت بیمار نسبت به درمان وی اقدام و در صورت نیاز دستور به تشکیل پرونده می دهد.
 24. پرستار مسئول شیفت بخش با پذیرش جهت تشکیل پرونده هماهنگی می کند.
 25. پرستار مسئول شیفت ورود بیمار مجهول الهویه را به سوپروایزر اطلاع می دهد و سوپروایزر با انتقال دهندگان وی به بیمارستان صحبت نموده و اظهارات ایشان در خصوص محل یافتن بیمار ، لوازم همراه وی و شرایط بیمار در زمان یافتن وی را ثبت می نماید.
 26. متصدی پذیرش پرونده و دستبند شناسایی به نام مجهول الهویه تشکیل داده و به پرستار اورژانس تحویل می دهد.
 27. سوپروایزر صورتجلسه ای را تنظیم نموده و به امضای سه شاهد (سوپروایزر،پزشک اورژانس و مسئول شیفت بخش )می رساند.
 28. پزشک و پرستار مسئول شیفت در صورت عدم شناسایی بیمار از طریق مدارک همراه وی ،چنانچه بیمار نیاز به جراحی نداشته باشد، منتظر می ماند تا هوشیاری نسبی بیمار باز گردد.
 29. پرستار مسئول شیفت بخش به محض هوشیار شدن بیمار ، از وی در خصوص هویتش سوال می نماید و نام و نام خانوادگی بیمار و شماره تماس یکی از بستگانش را دریافت و در پرونده ثبت می نماید.
 30. پرستار مسئول شیفت بخش در صورت مشخص بودن هویت بیمار ،موضوع را بلافاصله به خانواده وی اطلاع میدهد.
 31. سوپروایزر در صورت عدم امکان شناسایی بیمار ،موضوع را به مراجع انتظامی اطلاع می دهد.
 32. پرستار مسئول شیفت بخش تا قبل از احراز هویت بیمار، از خروج وی از بیمارستان جلوگیری می نماید.
 33. سوپروایزر در صورت بی نتیجه ماندن تلاش ها ، موضوع را به مقام قضایی اطلاع می دهد و کسب تکلیف می نماید.
 34. پرستار مسئول شیفت و پرستار مسئول بیمار در تمام مراحل درمان بیماران معلول جسمی و حرکتی از ایمن بودن فضای فیزیکی، تجهیزات و ملزومات مورد استفاده برای بیمار و استاندارد بودن نحوه ارائه خدمات اطمینان کسب می نماید.
 35. پرستار مسئول بیمار در هر مرحله از زمان که شاهد تضاد بین وضعیت بالینی بیمار و تشخیص های پزشکی داده شده بودند،سریعا موضوع را به پزشک معالج اطلاع می دهد.
 36. پرستار مسئول بیمار در هر زمان از مراقبت که سلامت و ایمنی بیمار به خطر افتاد،ارائه خدمت را متوقف نموده و موضوع را به پزشک معالج اطلاع می دهد.
 37. پرستار مسئول شیفت بخش بلافاصله حضور افراد بدون سرپرست را به سوپروایزر اطلاع رسانی می نماید.
 38. پرستار مسئول شیفت بخش در صورتی که شرایط بیمار مساعد باشد از وی شماره تماس بستگان وی را درخواست می نماید ولی اگر بیمار نتواند صحبت کند یا اظهار نماید که کسی را ندارد یا از دادن شماره امتناع ورزد با هماهنگی سوپروایزر به بهزیستی و پلیس آگاهی گزارش می دهد.
 39. پرستار مسئول شیفت بخش به دلیل نداشتن همراه ،یک نفر نیروی خدماتی را جهت انجام کارهای بیمار تعیین می نماید.
 40. سوپروایزر در صورت تائید شرایط جسمانی بیمار مبنی بر بلامانع بودن ترخیص، جهت تعیین تکلیف از مراجع ذی صلاح استعلام می نماید.

نگهداری و حفاظت از پرونده بیماران و حفظ محرمانگی اطلاعات آن ها:

کلیه دسترسی های درون سازمانی و برون سازمانی به اطلاعات بیماران براساس دستورالعمل ارایه پرونده و اطلاعات پزشکی که ابلاغ گردیده، تدوین شده است.

تمامی درخواست کنندگان پرونده برون سازمانی دارای درخواست کتبی با نامه رسمی هستند که توسط ریاست بیمارستان تایید شده اند.

رعایت و حفظ حریم خصوصی گیرنده خدمت:

 1. سرپرست تدارکات اقدامات لازم جهت تهیه پرده سقفی ، پاراوان ، ملحفه ، ..... را پیگیری می کند.
 2. مسئول تاسیسات اقدام لازم را جهت نصب امکانات لازم برای حفظ حریم خصوصی بیمار فراهم می نماید. سرپرستار بخش کلیه اقدامات لازم را پیگیری می نماید.
 3. مسئولین بخش ها استانداردهای ملی پوشش بیماران را در دسترس پرسنل قرار می دهند.
 4. کلیه پرسنل اعم از بالینی و غیر بالینی ، استانداردهای ملی پوشش بیمار را رعایت می کنند.
 5. پرستار مسئول شیفت به خصوص در بخش مراقبت های ویژه ، از پرسنل همگن استفاده می کند.
 6. پرستار مسئول شیفت و بیمار در کلیه مراحل تشخیصی و درمانی از پوشانده شدن مناطقی از بدن بیمار که نیازی به مداخله ندارد ،اطمینان حاصل می نمایند.
 7. پرستار مسئول بیمار قبل از ورود به اتاق بیماران در می زند و پس از آمادگی بیمار به اتاق وارد می شود.
 8. پرستار مسئول بیمار قبل از کشیدن پرده ها از بیمار اجازه می گیرد.
 9. پرستار مسئول شیفت جهت کلیه اقدامات پرستاری یا پزشکی در صورت نبود پرده سقفی یا اتاق مجزا ، از پاراوان استفاده و حریم خصوصی بیمار را حفظ می کند.
 10. پرسنل واحدهای پاراکلینیک هرگز دو بیمار را همزمان به اتاق تصویر برداری یا نمونه گیری و.... وارد نمی کنند.
 11. پزشک معالج و پرستار مسئول بیمار ، خصوصا هنگام سئوال و جواب های بالینی ، آزمایشات ، روش ها ، درمان و نقل وانتقال ، حریم خصوصی بیمار اعم از پوشش بیمار ، عدم افشای اطلاعات درمانی را رعایت می نمایند.
 12. بیمار حق دارد در مراحل تشخیصی از جمله معاینات ، فرد معتمد خود را همراه داشته باشد.همراهی یکی از والدین کودک در تمام مراحل درمان حق کودک می باشد مگر اینکه این امر بر خلاف ضرورت های پزشکی باشد.
 13. کلیه پرسنل موظف به حفظ محرمانگی اطلاعات بهداشتی بیمار و جلوگیری از افشای آن می باشند.
 14. مسئول مدارک پزشکی پس از ترخیص بیمار ، با درخواست وی یا نماینده قانونی وی و تائید مدیر، ریاست بیمارستان جهت کپی برابر با اصل مدارک اقدامات لازم را انجام می دهد.
 15. مسئول آموزش به صورت مستمر دوره های آموزشی در خصوص مستند سازی امور حقوقی، ارزشها و عقاید گیرندگان خدمت ،ارتقاء مهارت های رفتاری و ارتباطی و..... جهت کلیه پرسنل و مسئولین فراهم می نماید.
 16. سرپرستار و مسئول شیفت به صورت مستمر بر حفظ حریم خصوصی بیمار نظارت می نماید

اخذ رضایت آگاهانه توسط کارکنان آموزش دیده بامسئولیت و مهر وامضا پزشک معالج:

متصدی پذیرش در زمان تشکيل پرونده از وجود فرم رضایت آگاهانه و برائت نامه در پرونده بيمار اطمينان حاصل ميکند.

1 . پزشک معالج بيمار قبل از انجام هرگونه اقدام درماني و تشخيصي كليه خطرات , منافع و عوارض جانبي احتمالي پروسيجر , درمان های جایگزین و اقدام درماني را با زبان ساده وقابل فهم برای بيمار توضيح ميدهد.

2 . پزشک معالج بيمار كليه توضيحات ارائه شده به بيمار را در پرونده بيمار در فرم رضایت اگاهانه ثبت مي نماید

3 . پزشک معالج و پرستار پس از ارائه توضيحات به بيمار به ایشان فرصت كافي برای تصميم گيری واعلام نظر قطعي ميدهند

4 . پرستار مسئول شيفت پس ارائه توضيحات توسط پزشک در پرونده بيمار از ایشان وهمراه وی(بستگان درجه یک )امضاء و اثرانگشت ميگيرد

5 . پرستار مسئول شيفت به عنوان شاهد پس از ثبت تاریخ و ساعت رضایت فرم رضایت آگاهانه را در قسمت شاهد مهر وامضاء مينماید

6 . اخذ رضایت از بيماران در وضعيت های تهدیدكننده حيات , اختلالات هوشياری الزامي نمي باشد

7 . مدت اعتبار هر رضایت آگاهانه در مورد عمل جراحي یا پروسيجر تهاجمي معادل باحداكثر 30 روز ميباشد

8 . بيماراني كه تحت برنامه های درماني خاص نظير ترانسفوزیون مکرر خون ,پلاسما فروز ميباشند به شرط ثابت ماندن شرایط بيمار ونحوه درمان وعدم تغيير ظرفيت بيمار , احتمال خطر ومنافع ناشي از روش درماني وروش های درماني جایگزین , ميتوان یکبار در شروع دوره درمان از انان رضایت گرفت واین رضایت به مدت یک سال معتبر ميباشد.

9 .قبل از هر مداخله جدید درماني از بيمار یا ولي یا بستگان درجه یک بيمار, رضایت آگاهانه اخذ ميگردد

10 . درصورتيکه بيمار كودک یا معلول ذهني آگاهي های لازم به یکي از والدین یا بستگان درجه یک وی داده ميشود

عدم استفاده از همراه بیمار در روند درمان وارائه خدمات :

الف)امور موظفه پرسنل

-پرستاران، بهیاران در محدوده شرح وظایف خود خدمات مراقبتی و درمانی و رفاهی بیماران را انجام میدهند.

پزشکان و گروههای درمانی در حیطه شرح وظایف و مسئولیتهای خود کلیه امور تشخیصی و درمانی بیماران را عهده دارند.

واحدهای پاراکلینکی به صورت شبانه روزی خدمات مربوط به بیماران را انجام میدهند. -

خدمات به صورت شبانه روزی انتقال بیمار به بخشهای مختلف بیمارستان و جابجایی نمونه های آزمایشگاهی، دارویی و تشخیصی را -

انجام میدهند

صورت نیاز به خدمات خارج از بیمارستان ( دارو،لوازم و نوبت و ......) با هماهنگی مسئول بخش و سواپروایز نسبت به موارد مذکور با استفاده از پرسنل خدماتی اقدام می گردد.

ب) مواردی که همراه بیمار مجاز به انجام آن می باشد :

- همراهی بيمار فوت شده تا سردخانه

- حضور در كنار بيمارانی كه بنا به دلایلی طی مدت بستری نياز به همراه دارند از قبيل بيماران آسيب پذیر و افرادی كه نياز به ایزوله اجتماعی دارند، كودكان ، افراد مسنی كه محدودیت حركتی دارند و كسانی كه به دلایل روحی نياز به حضور یکی از وابستگان دارند

ج) همراهان بیمار ( اعم از اینکه کادر درمان یا غیر درمان باشند )مجاز به انجام کارهای زیر نمی باشد :

- دارودهی

- سرم درمانی

چک V/S

-تعویض پانسمان

-اكسيژن درمانی

-ساكشن كردن

-چک I & O

-Bed sore care

-دادن feeding از طریق NG یا peg.

تزریقات

-انتقال بيماران نيازمند مراقبت های ویژه

-انتقال بيماران stable بدون هماهنگی با مسئول شيفت

-OOB كردن بيمار بدون اجازه و هماهنگی با مسئول شيفت

-دادن غذا به بيمار بدون هماهنگی با مسئول شيفت

-تعویض هرگونه اتصالات بيمار

-هرگونه اقدامات درمانی و مراقبتی خاص كه صرفا پزشک و پرستار بخش مربوطه مجوز انجام آن را دارند .

استفاده از تلفن همراه توسط کارکنان بالینی و غیر بالینی در شیفت های موظف کاری:

بیمارستان متعهد می شود جهت آرامش و جلوگیری از وقفه درمان استفاده از تلفن همراه را توسط بیماران و کارکنان محدود می نماید

پرستار در زمان مراقبت از بیمار از تلفن همذاه استفاده نمی نماید

نحوه گفتن خبر بد :

خبر بد به هرگونه اطلاعاتي  اطلاق مي شود كه اثرات منفي و جدي بر نگرش فرد از خود و آينده اش دارد

اعلام خبر بد به صورت ماهرانه، مدبرانه، دوراندیشانه و جامع گرانه به همراه بیمار

 1. سوپر وایزر اموزشی و مدیر بیمارستان  در خصوص نحوه انتقال خبر بد به کلیه پرسنل درمانی اموزشی لاز م را میدهند
 2. فرد گوینده خبر بد نباید خبر را به طور ناگهانی برای همراه بیمار بیان کند واز رک گویی باید بپرهیزد.
 3. اعلام کننده خبر باید شرایطی محیطی عاطفی و اجتماعی و حتی علمی مناسب برای بیان خبر را داشته باشد.
 4. پزشک یا پرستار گوینده خبر بعد از اگاه کردن همراه بیمار باید مدتی در کنار او باقی بماند تا پایداری شرایط جسمی و روحی فرد شنونده اطمینان حاصل کند.
 5. پرسنل پرستاری و پزشکی بشدت باید از پنهان کار ی بپرهیزند زیرا ممکن است عواقب ناخوشایند در فرد به جا بگذارد
 6. پرستاریاپزشک فرد رابه یک محیط ارام و ترجیحا مخصوصی دعوت می نماید
 7. پزشک و پرستار نزدیکان بیمار را در گیر می نمایند و اجازه می دهند تا همراه بیمار یکی از بستگان یا نزدیک را به انتخاب خود به همراه  بیاورند
 8. پزشک وپرستار همراه بیمار را دعوت به نشستن می نمایند.
 9. پزشک وپرستار ارتباط خود را حین بازگو کردن خبر قطع نمی نماید.
 10. پزشک یا پرستار اطلاعات را بازگو می نماید .
 11. پزشک یا پرستار پس از بازگو کردن خبر بد از اینکه همراه بیماراطلاعات کافی به صورت مطلوب دریافت کرده است و اطمینان حاصل می نمایند.
 12. در بخش های بستری خبر بد تویط پزشک متخصص یا عمومی به بیمار و همراهان وی گفته می شود .ودر صورت عدم حضور انها سوپروایزر شیفت این مسولیت را به عهده دارد.
 13. در بخش احیاء رهبر تیم احیاء خبر بد را به همراه بیمار بازگو می کند.
 14. پس از مطرح کردن خبر بد پزشک و پرستار باید از پایداری شرایط روحی و جسمی همراه بیمار اطمینان حاصل می نماید.
 15. پزشک وپرستار در حین بازگو کردن خبر بد باید از ابهام گویی و گفتن اصطلاحات پزشکی که برای همراه بیمار قابل درک نیست به شدت بپرهیزید.
 16. اطلاعات داده باید واضح علمی شفاف و خلاصه باشد

نحوه ارائه خدمات به بیماران مجهول الهویه:

بیمار مجهول الهویه: به فردی اطلاق می گردد که فاقد مدارک شناسایی معتبر است یا به دلایلی اعم از کاهش سطح هوشیاری، مهجوریت و ... قادر به دادن اطلاعات معتبر نیست و همراهی که بتواند این اطلاعات را در اختیار قرار دهد، ندارد

 1. پرستار تریاژ ، ,سطح تریاژ بیمار را تعیین و به پزشک معالج معرفی می نماید و ورود بیمار ناشناس را به واحد پذیرش اطلاع می دهد.
 2. پرسنل پذیرش دستبند شناسایی بصورت :مرد/زن/کودک ناشناس صادر می نماید.
 3. پرسنل پذیرش تاریخ بستری/شماره پرونده بر روی دستبند شناسایی درج می نماید.
 4. پرسنل پذیرش در صورت وجود چند بیمار ناشناس به هر بیمار جهت پیشگیری از اشتباه شماره می دهد. "مرد/زن/کودک ناشناس ...،1،2
 5. پرستار مسئول بیمار شناسه های بیمار را به محض شناسایی به واحد پذیرش اطلاع می دهد.
 6. پرسنل پذیرش دستبند شناسایی با مشخصات اعلام شده از طرف پرستاررا صادر می کند و تحویل می دهد .
 7. سوپروایزر از بیمار مجهول الهویه جهت مستندات عکس میگیرد وبه صورتجلسه  تنظیم شده پیوست مینماید
 8. متصدی پذیرش و پرستار تریاژ، گیرندگان خدمت مجهول الهویه را شناسایی و به اطلاع سوپروایزر وقت و حراست می رسانند.
 9. سوپروایزر در صورت عدم شناسایی بیمار مجهول الهویه به نیروی انتظامی اطلاع می دهد.
 10. سوپروایزر در اسرع وقت به همراه نیروی انتظامی هویت بیمار مجهول الهویه را پیگیری می نماید.
 11. سوپروایزر بر امور این بیماران نظارت کامل دارد.
 12. پرستار مسئول شیفت صدمات احتمالی که این گروه را تهدید می کند را شناسایی و به اطلاع سوپروایزر می رساند.
 13. پرستار مسئول شیفت به محض هوشیار شدن بیمار ، از وی در خصوص هویتش سئوال می نماید و نام و نام خانوادگی و شماره تماس یکی از بستگان  وی را دریافت و به سوپروایزر و پرسنل پذیرش اطلاع می دهد و در پرونده وی ثبت می نماید.
 14. پرستار مسئول شیفت تا قبل از احراز هویت بیمار ، از خروج وی از بیمارستان جلوگیری می نماید.
 15. سوپروایزر در صورت بی نتیجه ماندن تلاشها جهت احراز هویت بیمار ، موضوع را به مقام قضایی اطلاع می دهد و کسب تکلیف می نماید.
 16. در خصوص هزینه های بیمار مدیریت بیمارستان تصمیم گیری می نماید.

راهنمایی و هدایت گیرندگان خدمت در سطح بیمارستان:

 1. متصدی پذیرش ، در زمان پذیرش ، اطلاعات اولیه را در اختیار بیماران قرار می دهد.
 2. مسئول پذیرش پس از تشکیل پرونده ،پمفلت راهنمای بیمارستان را به بیمار تحویل می دهد.
 3. متصدی پذیرش ، در صورتیکه بیمار در خصوص هزینه های درمان سوال داشته باشد وی را راهنمایی می نماید.
 4. متصدی پذیرش و اطلاعات به سوالات بیمار راجع به خدمات ارائه شده در بیمارستان ، پاسخ می دهد.
 5. پرستار در حین پذیرش بیمار در بخش، خدمات قابل دسترسی در بخش را برای بیمار توضیح می دهد و در فرم آموزش ثبت می نماید.همچنین در خصوص منشور حقوق بیمار برای بیمار توضیح می دهد.
 6. منشی بخش نشریه ارتقاء سلامت را در اختیار بیماران قرار می دهد.
 7. مسئول حقوق گیرنده خدمت بر بروز رسانی تعرفه های اعمال جراحی شایع و هتلینگ در واحد های پذیرش، حسابداری ، ترخیص  نظارت می نماید.
 8. مسسئول حقوق گیرنده خدمت بر وجود و کارایی تابلو ها و خطوط راهنما در هدایت مراجعین نظارت نموده و در صورت نیاز به اقدام اصلاحی،موارد را از طریق دفتر بهبود کیفیت و کمیته اخلاق پزشکی پیگیری می نماید.
 9. مسئول آموزش همگانی به صورت دوره ای آموزش های ارتقائ سلامت مراجعین را در سالن های انتظار مراجعین ارائه نموده و در صورت نیاز افراد به راهنمایی بیشتر ، نسبت به برگزاری کلاس های گروهی (حسب شرایط و امکانات موجود بیمارستان) اقدام می نماید.
 10. مسئول آموزش بر دسترسی آزاد افراد حاضر در سالن های انتظار به مطالب علمی مرتبط با ارتقای سلامت نظارت می نماید.
 11. مسئول اموزش همگانی پمفلت و بروشور های آموزشی را تهیه کرده و در دسترس عموم قرار می دهد.
 12. پزشک معالج قبل از بستری بیمار در خصوص عوارض بیماری ، نوع بیماری ، نوع عمل به بیمار اطلاع رسانی می نماید
 13. پزشک معالج بیمار را از سیر بیماری و روند درمان مطلع می سازد.
 14. پزشک معالج آموزشهای لازم  را در طول درمان و زمان ترخیص به بیمار می دهد و در فرم آموزش ثبت می نماید.
 15. پرستار آموزش های لازم در بدو ورود،حین بستری ، زمان ترخیص به بیمار میدهد و در فرم آموزش ثبت می نماید.
 16. کلیه افراد ذینفع در فرایند راهنمایی و هدایت گیرندگان خدمت ، موارد نیازمند اقدام اصلاحی را در کمیته های سنجش و بهبود کیفیت و اخلاق پزشکی مطرح و کمیته های مذکور نسبت به برنامه ریزی و ارتقای وضعیت موجود اقدام می نمایند